Київське Національно-Культурне
     Товариство Поляків „ЗГОДА”

           

sp.zgoda@gmail.com

f

Сторінка в процесі розробки

/////// /////// ///////

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«КИЇВСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ
ТОВАРИСТВО ПОЛЯКІВ «ЗГОДА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Київське Національно-Культурне Товариство Поляків «ЗГОДА» (в подальшому – КНКТП «ЗГОДА», Організація) є добровільною незалежною громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільних інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб і інтересів суспільства.
1.2. Повне найменування Організації українською мовою: Громадська організація «Київське Національно-Культурне Товариство Поляків «ЗГОДА».
1.3. Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО «КНКТП «ЗГОДА».
1.4. Повне найменування Організації польською мовою: Organizacja społeczna „Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA”.
1.5. Скорочене найменування Організації польською мовою: KNKSP „ZGODA”.
1.6. Повне найменування Організації російською мовою: Общественная организация «Киевское Национально-Культурное Общество Поляков «ЗГОДА» («СОГЛАСИЕ»).
1.7. Скорочене найменування Організації російською мовою: КНКОП «ЗГОДА» («СОГЛАСИЕ»).
1.8. Повне найменування Організації англійською мовою: Social organization “The Kiev National-Cultural Society of Poles “ZGODA” (“CONCORD”).
1.9. Скорочене найменування Організації англійською мовою: KNCSP “ZGODA” (“CONCORD”).
1.10. КНКТП «ЗГОДА» керується в своїй діяльності нормами міжнародного права, Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
1.11. КНКТП «ЗГОДА» є неприбутковим, некомерційним товариством, основною метою якого не є одержання прибутку, а діяльність Організації спирається на громадську і творчу ініціативу її членів.. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, виборності та підзвітності керівних органів, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.12. КНКТП «ЗГОДА» у своїй діяльності керується традиційними для польської національної свідомості духовними і моральними християнськими цінностями. КНКТП «ЗГОДА» працює під духовною опікою Громадження Місіонерів Облатів Непорочної Марії в Україні. По благословенню Католицької Церкви духовним покровителем КНКТП «ЗГОДА» є Слуга Божий о. Людвік Вродарчик ОМІ – мученик за віру і примирення між народами.
1.13. Діяльність КНКТП «ЗГОДА»: має суспільний характер, що проявляється у взаємодії Організації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою КНКТП «ЗГОДА» є сприяння національному відродженню осіб польського походження, пробудження і розвиток їх національної самосвідомості, зберігання та розвиток польської культури, польської мови та освіти, елементів польської національної самобутності, традицій та культурної спадщини; популяризація спільної історії польського та українського народів; сприяння зміцненню дружби між польським та українським народами, а також всіма іншими народами з метою сприяння поширенню толерантності та розвитку культурного плюралізму; захист інтересів, прав і свобод членів Організації, інших осіб польського походження, інших громадян, сприяння задоволенню суспільних інтересів.
2.2. Основними напрямами діяльності КНКТП «ЗГОДА» є:
2.2.1. Популяризація польської мови та поширення її навчання, сприяння у відкритті польських шкіл, класів та курсів в т.ч. з залученням викладачів з Польщі.
2.2.2. Відродження та розвиток польської національної культури, серед засобів чого може бути:
– сприяння утворенню осередків польської культури, культурно-освітніх центрів;
– організація і проведення різноманітних культурних заходів, направлених на популяризацію польської культури;
– допомога у створенні польських самодіяльних художніх колективів, сприяння їм у творчості;
– сприяння створенню бібліотек, або відділів польської літератури в бібліотеках;
– піклування про пам’ятки польської культури;
– сприяння широкому розвитку особистих контактів і дружніх відносин між громадянами Польщі та України;
– розвиток співробітництва в області культури та освіти з відповідними організаціями Польщі та України, а також полонійними осередками інших країн;
– сприяння всебічному ознайомленню мешканців Києва та України з життям польського народу, його історією, літературою, мистецтвом, народною творчістю;
– популяризація досягнень поляків Києва та України в усіх областях суспільного життя.
2.2.3. Збереження місць польської національної пам’яті.
2.2.4. Поширення польських патріотичних цінностей.
2.2.5. Увіковічення пам’яті видатних діячів польської історії, науки, культури, духовенства.
2.2.6. Турбота про задоволення потреб громадян України польського походження, захист їх законних прав і інтересів в державних та громадських органах,.
2.2.7. Інші напрямки діяльності у відповідності до мети (цілей) КНКТП «ЗГОДА».
2.3. КНКТП «ЗГОДА» виховує своїх членів в дусі патріотизму, відчуття глибокої поваги до української мови, прогресивних течій в історії українського народу, пропаганди народних традицій і співробітництва між польським і українським, а також всіма іншими народами.
2.4. КНКТП «ЗГОДА» протидіє будь-якого роду націоналістичним пересудам, упередженням, стереотипам, які утруднюють взаємне порозуміння та гармонійне співіснування громадян України різних національностей.
2.5. КНКТП «ЗГОДА» сприяє активізації польської громадськості Києва та України в суспільному житті з метою розвитку громадянського суспільства, реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина, сприяння становленню демократичної правової держави.
2.6. КНКТП «ЗГОДА» в установленому чинним законодавством порядку може здійснювати свою мету (цілі) через:
– участь у громадському і культурному житті Києва і України;
– внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування;
– захист законних інтересів своїх членів та/або інших осіб і інтересів суспільства у державних та недержавних організаціях;
– акції милосердя і іншу доброчинну діяльність;
– створення осередків, клубів, гуртків для всебічного творчого розвитку особистості;
– висвітлення польської тематики в засобах масової інформації;
– надання рекомендацій для кандидатів на навчання у середніх та вищих учбових закладах Польщі та сприяння обміну учнями та студентами;
– сприяння організації відпочинку дітей та юнацтва, у центрах відпочинку в Польщі та Україні;
– організацію обміну делегаціями та фахівцями (вчителі, лікарі, артисти, художники, музиканти, архітектори та інші) з відповідними організаціями Польщі;
– розвиток туристичного обміну з відповідними організаціями Польщі та України, а також полонійними осередками інших країн;
– участь у полонійних, міжнародних зустрічах, конгресах, форумах, фестивалях;
– та інші форми здійснення мети (цілей) у відповідності до чинного законодавства.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. КНКТП «ЗГОДА» набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації Організації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах, може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.
3.2. З моменту державної реєстрації КНКТП «ЗГОДА» має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовами національних меншин.
3.3. Для досягнення своєї мети (цілей) та виконання статутних завдань у встановленому чинним законодавством порядку КНКТП «ЗГОДА» має право:
3.3.1. Надавати підтримку та допомогу в захисті своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів та/або інших осіб і інтереси суспільства у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
3.3.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі), назву, символіку.
3.3.3. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.
3.3.4. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
3.3.5. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями та громадянами інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах.
3.3.6. Вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами
3.3.7. На добровільних засадах засновувати спілки, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
3.3.8. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності КНКТП «ЗГОДА» та важливих питань державного і суспільного життя.
3.3.9. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з відповідних питань.
3.3.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.
3.3.11. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень.
3.3.12. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно організовувати і проводити конференції, семінари, лекторії, круглі столи, виставки, консультації, творчі заходи, турніри, змагання, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних, проводити мирні зібрання.
3.3.13. Засновувати засоби масової інформації.
3.3.14. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
3.3.15. Отримувати кошти та/або майно, що надходять безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.
3.3.16. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення своїх статутних завдань.
3.3.17. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність – безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) КНКТП «ЗГОДА» та сприяє її досягненню.
3.3.18. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
3.3.19. Працевлаштовувати найманий працівників. На штатних працівників апарату КНКТП «ЗГОДА» та його відокремлених підрозділів поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.
3.3.20. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
3.3.21. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів КНКТП «ЗГОДА» та партнерів організації.
3.3.22. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
3.3.23. Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн.
3.3.24. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї; публікувати наукові та методичні результати своєї діяльності; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.
3.3.25. Здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність.
3.3.26. Створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
3.3.27. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України..

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КНКТП «ЗГОДА»

4.1. Членство в організації КНКТП «ЗГОДА» є добровільним та індивідуальним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають польське походження, досягли 14 років, і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації. Також членами КНКТП «ЗГОДА» можуть бути особи різних національностей, які не мають польського походження, або його підтвердження, але відчувають любов до польської мови, польської культури і беруть активну участь у діяльності Організації на її статутних засадах. Можуть бути членами КНКТП «ЗГОДА» також громадяни Польщі і інших держав Європейського Союзу і світу (зокрема члени КНКТП «ЗГОДА», які виїхали на тимчасове чи постійне проживання за кордон), які підтримують сталий контакт з Організацією, і своєю активною співпрацею сприяють досягненню мети та напрямків діяльності КНКТП «ЗГОДА».
4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління, яке приймає його у відповідності із Статутом Організації. Правління має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.
4.4. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
4.5. Члени Організації мають право:
4.5.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією.
4.5.2. Брати участь у роботі постійних Секторів, діючих відповідно до основних напрямків діяльності Організації, та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації.
4.5.3. Звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді.
4.5.4. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.
4.5.5. Оскаржувати рішення Загальних зборів до суду.
4.5.6. Одержувати інформацію з питань діяльності Організації.
4.5.7. Звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.
4.5.8. Вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань.
4.6. Члени Організації зобов’язані:
4.6.1. Дотримуватись положень Статуту Організації.
4.6.2. Виконувати рішення керівних органів Організації.
4.6.3. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації.
4.6.4. Сприяти здійсненню завдань Організації.
4.6.5. Брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
4.7. Членство в Організації припиняється у випадках:
4.7.1. Виходу із Організації за власним бажанням. Вихід здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім’я Голови Правління. Членство припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.
4.7.2. Виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, за поведінку що компрометує звання члена Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
4.8. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами Організації питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КНКТП «ЗГОДА»

5.1. Управління організацією КНКТП «ЗГОДА» здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.
5.2. Органами управління Організацією є: Загальні Збори, Правління, Голова Організації.
5.3. Засідання Загальних Зборів, Правління, Ревізійної Комісії, можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою сучасних електронних засобів комунікації.
5.4. Будь-яке засідання Загальних Зборів, Правління, Ревізійної Комісії оформлюються протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.5. Загальні збори є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
5.5.1. У Загальних Зборах члени Організації беруть участь особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.
5.5.2. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням, як правило, щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.5.3. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України. Про час місце, та порядок денний Зборів члени Організації повідомляються заздалегідь.
5.5.4. Не менш як одна третина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних Зборів не виконана, ті члени мають право самі скликати Загальні Збори.
5.5.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.5.5.1. Визначення мети (цілей) та основних напрямків діяльності Організації.
5.5.5.2. Внесення і затвердження змін до Статуту Організації, відомостей про Оранізацію.
5.5.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів, які може мати Організація.
5.5.5.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5.5.5.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.5.5.6. Обрання Правління та відкликання Правління.
5.5.5.7. Обрання та відкликання Голови Організації.
5.5.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.5.5.9. Обрання Голови Організації і Правління відбувається шляхом таємного голосування.
5.5.5.10. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних Зборів. З питань, передбаченими п.5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних Зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна.
5.5.5.11. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними Зборами Головуючим Зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.6. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 3 (три) роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.7. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.8. Голова Організації є за посадою Головою Правління.
5.9. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.
5.10. До компетенції Правління відноситься:
5.10.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
5.10.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних Зборів та підготовка проектів рішень Загальних Зборів з цих питань.
5.10.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
5.10.4. Формування функціональної структури Правління з визначенням постійних Секторів діяльності у відповідності до основних напрямків діяльності Організації
5.10.5. Розподіл і визначення обов’язків членів Правління
5.10.6. Обрання зі складу Правління Заступнка (Заступників) Голови Правління/Голови Оранізації. У разі орання більш ніж одного Заступника, один з них може бути визначений як Перший Заступник Голови Правління /Голови Організації.
5.10.7. Обрання керівників постійно діючих Секторів відповідно до напрямків діяльності Організації, керівників тимчасових Комісій для реалізації окремих проектів, визначення їх адміністративних функцій та посадових обов’язків.
5.10.8. Підготовка поточних планів окремих Секторів, та діяльності Організації в цілому у відповідності до мети (цілей) і напрямків діяльності Організації, та заходів, необхідних для їх виконання.
5.10.9. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних Зборів членів Організації.
5.10.10. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.10.11. В період між Загальними Зборами Правління може кооптувати до свого складу нових членів Правління в кількості, що не перевищує третини кількісного складу обраних Загальними Зборами членів Правління – що підлягає затвердженню на наступних Загальних Зборах.
5.10.12. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.10.13. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання.
5.10.14. Чергові засідання скликаються Головою Організації, як правило, не рідше ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь.
5.10.15. Позачергові засідання скликаються Головою Організації за його ініціативою, за ініціативою більшості членів Правління або на вимогу не менш ніж третини членів Правління.
5.10.16. Засідання Правління є правомочним за умови участі у його засіданні більшості його членів. Члени Правління можуть брати участь його засіданнях особисто або через уповноваженого представника за довіреністю. Також члени Правління можуть брати участь у засіданнях і у голосуванні дистанційно з використанням сучасних електронних засобів комунікації. Засідання Правління також і в цілому можуть проводитись як за безпосередньої присутності членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою сучасних електронних засобів комунікації.
5.10.17. Рішення вважается прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Правління, які взяли участь у засіданні. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації/Голови Правління.
5.10.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.10.19. Правління може створювати Президію Правління для оперативного вирішення питань що належать до компетенції Правління. Рішення Президії Правління підлягають схваленню та затвердженню на наступному черговому чи позачерговому засіданні Правління. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах Організації.
5.11. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.11.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними Зборами раз на 3 (три) роки є підзвітним Загальним Зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації
5.11.2. Голова Організації:
5.11.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.11.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.
5.11.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
5.11.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.11.2.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
5.11.2.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.11.2.7. Організовує підготовку засідання Правління (Президії Правління).
5.11.2.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети (цілей) і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Правління та Загальних Зборів.
5.11.2.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами. Звітування здійснюється на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
5.11.2.10. У разі відсутності Голови Організації функції Голови виконує Заступник (Перший Заступник) Голови, який діє в межах і в обсязі повноважень визначених і делегованих йому Головою Організації на час своєї відсутності.
5.12. Ревізійна Комісія є контрольно-наглядовим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності.
5.12.1. Ревізійна Комісія є підзвітною лише Загальним Зборам.
5.12.2. Персональний склад Ревізійної Комісії затверджується Загальними Зборами. Член Ревізійної Комісії не може бути одночасно членом Правління чи Головою Організації.
5.12.3. Ревізійна Комісія обирається з числа членів Організації строком на 3 (три) роки. Члени Ревізійної Комісії обирають на своєму засіданні Голову і Заступника Голови Ревізійної Комісії.
5.12.4. До повноважень Ревізійної Комісії належать:
– внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
– складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними Зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації,
– проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
– надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;
– ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
– затвердження річного плану діяльності Ревізійної Комісії.
5.12.5. Очолює Ревізійну Комісію її Голова, який:
– керує роботою Ревізійної Комісії;
– скликає Ревізійну Комісію на чергові, як правило, не рідше ніж раз на рік, та позачергові засідання;
– підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Ревізійної Комісії.
5.12.6. Ревізійна Комісія є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.
5.12.7. Члени Ревізійної Комісії мають право участі в засіданні Правління з правом дорадчого голосу.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.
6.1.1 Скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Правління подається до Правління Організації.
6.1.2 У разі незгоди із рішенням Правління щодо скарги, вона може бути винесена на розгляд Загальних Зборів.
6.2. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Правління подається на розгляд Загальних Зборів.
6.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів скарга подається до суду, де розглядаеться відповідно до чинного законодавства.
6.4. До рішень, дій, бездіяльності, які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:
6.4.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).
6.4.2. Створено перешкоди для здійснення членом (групою членів) Організації його (їх) прав та/чи законних інтересів чи свобод.
6.4.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
7.4. Організація:
7.4.1. Організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів конференції, виставки, ярмарки, турніри, змагання, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України.
7.4.2. Проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати.
7.4.3. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені структурні підрозділи.
8.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.
8.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються з числа членів Правління і мають статус Заступника Голови Правління/Голови Організації.
8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
8.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.
8.4.2. Реалізують статутні мету (цілі) та завдання Організації.
8.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів.
8.4.4. Здійснюють захист інтересів Організації.
8.5. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішення Загальних Зборів Оранізації.
8.6. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.7. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними Зборами Організації..

9. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
9.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.
9.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотацій або субсидій з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набутих в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майна, придбаного за рахунок власних коштів, чи набутого на інших підставах, не заборонених законом.
9.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
9.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації її мети (цілей), завдань та напрямів діяльності, визначених Статутом.
9.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.
9.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.
9.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Порядок внесення змін до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.
10.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 присутніх на Зборах членів Організації. Про зміни, що вносяться до Статуту, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням, прийнятим Загальними Зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
11.2. Припинення діяльності Організації має наслідком припинення її як юридичної особи.
11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
11.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних Зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її припинення відповідно до Статуту.
11.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних Зборів, шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.
11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
11.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи підлягають передачі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахуванню до доходу бюджету у разі припинення діяльності Організації як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Голова Організації – Крисін Олег Федорович